โรงเรียนบ้านสามหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                  โรงเรียนบ้านสามหนอง เดิมเป็นโรงเรียนของตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๐๖  โดย พ.ต.ต. สมควร  หริกุล  ผกก. ม.ว.สงเคราะห์  ๓   เป็นประธาน ในพิธีเปิดโรงเรียน โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ใช้งบประมาณของ ตำรวจตระเวนชายแดน   และมี  ส.ต.ต. ชารี แสวงผล  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ทรงสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารเรียนถาวร  ขนาด ๘ x ๒๗  เมตร หลังคามุงสังกะสีโดยมี คหบดี พ่อค้า  และประชาชนได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ
   
                  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการเปลี่ยนโอนสังกัดจาก โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน( ตชด.) มาเป็นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายอนันต์  ศรีสมบูรณ์ เป็นครูใหญ่  และได้รับอนุมัติให้เปิด ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๗ ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
                  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เปิด ทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑  และใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และในปีเดียวกันทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน ๑ หลัง  ๒  ห้องเรียน
  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการให้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนด้านข้าง  ๓ ห้องเรียน
                  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สปช. โดยมีนายวิษณุ  เหล่าชัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
                  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจำนวน ๓ ห้องเรียน   เป็นเงิน   ๒๑๐,๐๐๐   บาท  ผู้รับเหมาก่อสร้างคือ  นายเนาวรัตน์  สารกุล
                  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ให้ต่อเติมอาคารเรียนด้านข้าง   ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน   ๓๗๕,๐๐๐  บาท ผู้รับจ้างคือ นายสนิท  สนิทศิริวัฒน
                  เมื่อ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ ได้ก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสามหนองมีอาคารเรียน 4  หลัง ห้องส้วม 2 หลัง 8 ที่   จำนวนนักเรียน 186 คน จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องโสตทัศน์ 1 ห้อง ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง จำนวนครู  15 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ1 คน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ชื่อ นายพัฒนา อินทรมาตย์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 17:01:18 น.

โรงเรียนบ้านสามหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์: samnongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน โทรศัพท์: 0848826897 อีเมล์: theerapat5555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]