• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

   

  พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
  • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
  • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
  • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
  • พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download

   

  พระราชกฤษฎีกา

  ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
  • พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543 Download
  ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549 Download
  • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
  ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ
  • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547 Download

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 14:34:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเต็มเดช ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพฤษฎี แสนสอน

 • นางชลฎา บัวคำ

 • E-Serviceสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์ โทรศัพท์: 0848960240 อีเมล์: kibke_pk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]