• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ


  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษา
  ๒.  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
  ๔.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  ๕.  ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  ๖.  ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ๗.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ๘.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง  เห็นคุณค่า  ฟื้นฟู  การอยู่ร่วมการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน


  เป้าประสงค์


  ๑.  ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดไว้
  ๓.  ครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
  ๕.  ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  ๖.  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
  ๗.  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น
  ๘.  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ๙.  เปิดโอกาสและแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน  ท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  และหน่วยงานอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 14:34:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเต็มเดช ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมจิต พิมดา

 • นางประทุมรัตน์ พลพันธ์

 • E-Serviceสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,285
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์ โทรศัพท์: 0848960240 อีเมล์: kibke_pk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]