โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้

 

               โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๓ กันยายน  พ.ศ.  ๒๔๘๔   โดยมีนายอ่อน  ผาณิบุศย์ ศึกษาธิการอำเภอ  และนายพ่วง เทศประสิทธิ์ สารวัตรศึกษาได้มาทำพิธีเปิดโรงเรียนแห่งนี้  มีนายสุบิน เฮียงราษฎร์  เป็นครูใหญ่คนแรก  เดิมโรงเรียนใช้ศาลาวัดคริสต์เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘  ชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง   และได้ย้ายจากศาลาวัดคริสต์มาทำการสอนที่อาคารชั่วคราว  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ซ จำนวน ๒ ห้องเรียน  ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  และเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ  จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียน  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙  ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียนด้านข้าง แบบ ป.๑ฉ จำนวน ๓ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช .๒๐๒/๒๖ ใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม แบบ  สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ทีนั่ง ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียนด้านข้าง แบบ ป.๑ฉ จำนวน ๑ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

          เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๓๖   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็ก จำนวน ๑ ห้องเรียน  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ นายสายัญห์  ทวีวัน  ได้ย้ายมารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทนนายสมพงษ์  ทองภู   ปีการศึกษา ๒๕๓๘  คณะครูร่วมกับกรรมการศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนสร้างรั้วคอนกรีต ยาว ๑๒๐ เมตร ใช้งบการบริจาคประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๓ ปี และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาปี ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้องเรียนใช้งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจัดสรรปรับปรุงทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทาสีอาคารเรียนซ่อมแซมอาคารเรียน ใช้งบประมาณ ๗๙,๐๐๐ บาท เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณให้ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๑ ได้ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสูงขึ้น  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการตลอดมา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ ห้อง  ใช้งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ ได้รับการประเมินภายนอกรอบ ๒ จาก สมศ. เมื่อวันที่  ๑๕-๑๖,๑๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  และคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้าน  ร่วมมือกันสร้างศาลาพักร้อน  ขนาด กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง  ใช้งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๕๐  นางกนกพร  คำพิไสย์  ได้ต่อเติมอาคารเรียนด้านล่าง  จำนวน  ๑  ห้อง  ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาทมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ

      ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  วันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  ชาวบ้าน  ชุมชน  หน่วยงานราชการร่วมกันจัดหาคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี้  เดินสายระบบอินเตอร์เน็ท  ใช้งบประมาณ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  มอบเป็นสมบัติของทางราชการ          

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒ นายดาราเวศ  คำตา  ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้    ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ได้งบประมาณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน  ๕๗๐,๐๐๐  บาท  และได้รับจัดสรรห้องเรียนอัจฉริยะ  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รับเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานักเรียน กลุ่มชัยพร-ชัยพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  ๒๐,๐๐๐   บาท  และเด็กหญิงอัญชลา  สนธิระ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนขนาดเล็ก  รางวัลชมเชยลำดับที่  ๒  จากกระทรวงศึกษาธิการ                        

      ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ ได้รับการประเมินภายนอกรอบ ๓ จาก สมศ. เมื่อวันที่  ๒๓-๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๕๕

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 21:09:41 น.

นายอดิศร ถวิลคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเชือมใต้

นางนัชชา แก้วพุด
นางไอลดา คิตาสาวา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,760
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042-023081 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร แสงศิลา โทรศัพท์: 0833577724 อีเมล์: nunoi142527@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]