• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย

  ๒.    ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๓.    ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.    พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดีเด่น

  ๕.    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

  ๖.    เสริมสร้างค่านิยมด้านความรักและรับใช้สังคมสู่ บุคลากรและผู้เรียน

  ๗.   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ                

         ชีวิตความเป็นไทย    พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๘.   พัฒนาระบบการบริหารงานแนะแนวอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิผล

  ๙.   ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

  ๑๐.ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา  ผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-21 15:10:39 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร ศรีอุทา โทรศัพท์: 0637405544 อีเมล์: kai.lovefortune@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]