• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย

  ๒.    ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๓.    ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.    พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดีเด่น

  ๕.    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

  ๖.    เสริมสร้างค่านิยมด้านความรักและรับใช้สังคมสู่ บุคลากรและผู้เรียน

  ๗.   พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์การประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ                

         ชีวิตความเป็นไทย    พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๘.   พัฒนาระบบการบริหารงานแนะแนวอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิผล

  ๙.   ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

  ๑๐.ส่งเสริม  และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา  ผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 13:33:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสพ หล้าพรม

 • นางฉวีวรรณ พลโยธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,826
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร ศรีอุทา โทรศัพท์: 0637405544 อีเมล์: kai.lovefortune@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]