• facebook page ของเรา
 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๒๓๐  หมู่ที่ ๔
  ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ  
  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยนายอำเภอบึงกาฬเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
  ซึ่งมีนายจร  คนขยัน ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นและราษฎรในหมู่บ้านร่วมกัน
  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดบรรจุนักเรียนได้ประมาณ ๖๐ คน 
  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น แรงงานจากราษฎร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
  จากทางราชการแต่อย่างใด พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนขณะนั้นมีประมาณ ๕ ไร่เศษ     
  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป. ๑ – ป. ๓ 
  มีนักเรียนทั้งหมด  ๘๔  คน ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาลจัดการเรียนการสอน
  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  โดยมีนายสัมฤทธิ์  กตสุริย์  เป็นครูใหญ่คนแรกและมีครูเพียงคนเดียว
            ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  บริหารงานโดยผู้อำนวยการวิชัย  โนนทิง จำนวนครูผู้สอน ๑๖ คน
  ครูธุรการ  ๑  คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ๑  คนครูอัตราจ้าง ๘ คน
  นักการภารโรง ๑ คน

            ปรัชญาโรงเรียน :  สิกฺขา  วิรุฬฺหิ  สมฺปตฺตา 
  “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม”  “Education  is  Growth”
            คำขวัญของโรงเรียน :  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
            สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน – ชมภู
            สีน้ำเงิน  หมายถึง
            สีชมพู  หมายถึง
            โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น มีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาบึงกาฬ  ๕๐  กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  ๕  กิโลเมตร 
  ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ  ๕.๕  กิโลเมตร และ จังหวัดบึงกาฬ  ๕๐  กิโลเมตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 11:49:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]