• facebook page ของเรา
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  นายอิสรภาพ  ศรีสง่า

  ประธาน

  นายกนกพล   เนียมอ้ม

  รองประธาน

  นายจักรพงษ์  กางแม

  กรรมการ

  นางสาวจตุพร  สารสอน

  กรรมการ

  นางสาวธนพร  สารสอน

  กรรมการ

  นางสาวนันทกานต์  วรชินา

  กรรมการ

  นางสาวธัญญาเนตร  นามวิเศษ

  กรรมการ

  นางสาวศุกร์ฤดี  ทองทับ

  กรรมการ

  เด็กชายปรัญชัย  พันตาเอก

  กรรมการ

  เด็กชายนปกรณ์  โสดา

  กรรมการ

  เด็กหญิงเจนจิรา  เหล้าพิเดช

  กรรมการ

  เด็กหญิงชนัญธิดา  ถาบัว

  กรรมการ

  เด็กหญงกรรณิกา  บุบผาเต

  กรรมการ

  เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีใส

  กรรมการ

  เด็กหญิงจันรดา  พลศูนย์

  กรรมการ

  เด็กหญิงอักษร  โสมอินทร์

  กรรมการ

  เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ขี

  กรรมการ

  เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณสน

  กรรมการ

  เด็กชายธีรพล  ยาพันธ์

  กรรมการ

  เด็กชายธีรโชติ  แสนดวง

  กรรมการ

  เด็กชายสุริยันต์  ลุนอุบล

  กรรมการ

  นางสาวสุพิชฌาย์  บอกสันเทียะ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 11:49:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]