• facebook page ของเรา
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

  6.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

  7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

  3.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

  5.  ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  6.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

  7.  ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  8.  ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

   9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 11:49:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]