• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

  3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  5.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

  6.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

  7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด

  2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

  3.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

  5.  ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

  6.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

  7.  ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

  8.  ครูและบุคลากรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยยึดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

   9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 10:01:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย โนนทิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปริชาต ตีบอุด

 • นายกิตติศักดิ์ สังข์ชาตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0971862087 อีเมล์: wannipa.putthum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]