โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     ๑.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                     ๒.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

                     ๓.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

                     ๔.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                     ๕.ส่งเสริมให้ครู่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ               

                     ๖.ส่งเสริมให้ผู้เรียนการก้าวทันเทคโนโลยี

                    ๗.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:31:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์: Bannongbua.primaryschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลภรณ์ โนชราช โทรศัพท์: 0973610277 อีเมล์: wilaiporrn.bungkee89@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]