• Facebook
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยลึก

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  ตำแหน่ง

  1

  นายบุญนาค  ศรีสว่าง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายสมบัติ  กองแก้ว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

  นายแสงเดือน  พรมพฤกษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  4

  นายสุบิน  โพธิ์ร้า

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  5

  นายถาวร  สีจันทร์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6

  นายโยชัย  สุวรรณไตร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  7

  นายปิยะนัยต์  เสียงล้ำ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8

  นายบรรเทิง  ทีหอคำ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  9

  นายวิทิต  อัมมะวัน

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  10

  นางสาวจันญา  มาลาทอง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  11

  นางชฎารัตน์  อินไชยา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  12

  นายสมเดช  เสียงล้ำ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  13

  พระครูหนูพร  กมโล

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  14

  พระครรชิต  มนาโป

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  15

  นายไพศาล  หงษ์ชูตา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการ/เลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:14:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497900 อีเมล์: School.obec.go.th/hui_l
เว็บมาสเตอร์:: นางปัทมา บุตรสาระ โทรศัพท์: 0850126962 อีเมล์: pattamabutsara@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]