• Facebook
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ระดับการศึกษาปฐมวัย

        ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึกมุ่งพัฒนาให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ

    วิสัยทัศน์ระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                      

    ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึกมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน รักการเรียนรู้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 14:14:21 น.

โรงเรียนบ้านห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497900 อีเมล์: School.obec.go.th/hui_l
เว็บมาสเตอร์:: นางปัทมา บุตรสาระ โทรศัพท์: 0850126962 อีเมล์: pattamabutsara@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]