ประวัติโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

 

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


      โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอุทัย วงศ์อามาตย์ เป็นผู้ประสานงาน
ในระยะแรกใช้ที่ทำการสภาตำบลหนองหัวช้าง เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจำนวนนักเรียน ๔๓ คน
เป็นชาย ๒๔ คน เป็น หญิง ๑๙ คน ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลหนองหัวช้างมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองหัวช้าง ในการสร้างอาคารชั่วคราว และปีการศึกษา ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
ให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งให้ นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และปีการศึกษา ๒๕๔๒
โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ปัจจุบัน (๒๕๕๙) โรงเรียนมีครู จำนวน 30 คน มีนักการภารโรง ๑ คน มีนักเรียน ๕๒๗ คน โดยแบ่งเป็น ๑๔ ห้องเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน ๒-๒-๒ / ๑-๑-๑โดยมี นายไสว   จันทร์อ้วน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

 

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๐

๑๙

๔๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๓๘

๒๖

๖๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๕๙

๕๙

๑๑๘

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

๑๒๗

๑๐๔

๒๓๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒๗

๓๘

๖๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๗๙

๖๔

๑๔๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๔๗

๔๑

๘๘

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๕๓

๑๔๓

๒๙๖

รวมทั้งหมด

๑๕

๒๘๐

๒๔๗

๕๒๗

 ที่มา : งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ข้อมูล ณ  ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-03 10:32:07 น.

นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหัวช้างวิทยา

นายไพรวัลย์ พาแสง
นายจิรศักดิ์ เรืองชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,544
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]