• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป


  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


        โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอุทัย วงศ์อามาตย์ เป็นผู้ประสานงาน
  ในระยะแรกใช้ที่ทำการสภาตำบลหนองหัวช้าง เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจำนวนนักเรียน ๔๓ คน
  เป็นชาย ๒๔ คน เป็น หญิง ๑๙ คน ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลหนองหัวช้างมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองหัวช้าง ในการสร้างอาคารชั่วคราว และปีการศึกษา ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
  ให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งให้ นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และปีการศึกษา ๒๕๔๒
  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ปัจจุบัน (๒๕๖๒) โรงเรียนมีครู จำนวน ๓๐ คน มีนักการภารโรง ๑ คน มีนักเรียน ๒๘๐ คน โดยแบ่งเป็น ๑๒ ห้องเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน ๒-๒-๒ / ๑-๑-๑โดยมี นายไสว   จันทร์อ้วน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

  จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

   

  ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ชั้นเรียน

  จำนวนห้องเรียน

  จำนวนนักเรียน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

  ๒๘

  ๑๙

  ๔๗

  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

  ๓๗

  ๒๗ ๖๔

  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๓๔

  ๓๒ ๖๖

  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๙๙

  ๗๘

  ๑๗๗

  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

  ๑๙

  ๑๕ ๓๔

  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

  ๑๘

  ๑๕ ๓๓

  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

  ๑๗

  ๒๒

  ๓๙

  รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ๕๔

  ๕๒

  ๑๐๖

  รวมทั้งหมด

  ๑๒

  ๑๕๓

  ๑๓๐ ๒๘๓

   ที่มา : งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ข้อมูล ณ  ๑๐   พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-26 17:53:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไสว จันทร์อ้วน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเลิศพิชัย รวยทรัพย์

 • นายไพรวัลย์ พาแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร โทรศัพท์: 0860290400 อีเมล์: twostep_aon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]