• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป


  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


        โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอุทัย วงศ์อามาตย์ เป็นผู้ประสานงาน
  ในระยะแรกใช้ที่ทำการสภาตำบลหนองหัวช้าง เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีจำนวนนักเรียน ๔๓ คน
  เป็นชาย ๒๔ คน เป็น หญิง ๑๙ คน ต่อมาคณะกรรมการสภาตำบลหนองหัวช้างมีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านหนองหัวช้าง ในการสร้างอาคารชั่วคราว และปีการศึกษา ๒๕๓๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
  ให้โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยแต่งตั้งให้ นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และปีการศึกษา ๒๕๔๒
  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ปัจจุบัน (๒๕๕๙) โรงเรียนมีครู จำนวน 30 คน มีนักการภารโรง ๑ คน มีนักเรียน ๕๒๗ คน โดยแบ่งเป็น ๑๔ ห้องเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน ๒-๒-๒ / ๑-๑-๑โดยมี นายไสว   จันทร์อ้วน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

  จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

   

  ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  ชั้นเรียน

  จำนวนห้องเรียน

  จำนวนนักเรียน

  ชาย

  หญิง

  รวม

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑

  ๓๐

  ๑๙

  ๔๙

  มัธยมศึกษาปีที่ ๒

  ๓๘

  ๒๖

  ๖๔

  มัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๕๙

  ๕๙

  ๑๑๘

  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

  ๑๒๗

  ๑๐๔

  ๒๓๑

  มัธยมศึกษาปีที่ ๔

  ๒๗

  ๓๘

  ๖๕

  มัธยมศึกษาปีที่ ๕

  ๗๙

  ๖๔

  ๑๔๓

  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

  ๔๗

  ๔๑

  ๘๘

  รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ๑๕๓

  ๑๔๓

  ๒๙๖

  รวมทั้งหมด

  ๑๕

  ๒๘๐

  ๒๔๗

  ๕๒๗

   ที่มา : งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ข้อมูล ณ  ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-03 10:32:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไสว จันทร์อ้วน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไพรวัลย์ พาแสง

 • นางหัสดง สาบ้านบัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,495
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]