• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

   

                                    ๑.     จัดการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างถึง

                                    ๒.     พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

                                    ๓.     พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

                                    ๔.     พัฒนาทักษะผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพตามความถนัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

   เป้าประสงค์

   

  ๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลช่วยเหลือในการจัดการศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างทั่วถึง

  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  ๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการตามมาตรฐานการ

        ศึกษาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  ๔.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนดและสู่การเป็นพลเมืองดี พลโลกได้ในอนาคต

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-26 17:53:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไสว จันทร์อ้วน
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศร

 • นายไพรวัลย์ พาแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร โทรศัพท์: 0860290400 อีเมล์: twostep_aon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]