• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
  4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
  5.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  6.  ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

  1.  มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
  4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
  5.  มีสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  6.  มีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 20:43:12 น.

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]