โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

   

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
    แผนการดำเนินงาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O10 : แผนดำเนินการประจำปี
   O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    
    การปฏิบัติงาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14 : มาตรฐานการให้บริการ
   O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 : E-Service
    
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
    
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
   O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
    
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
   O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    
    มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
   O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
   O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
   O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 14:29:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร มัตกิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุนันทา คำจำปา

 • นางสาวชุติมณฑน์ สุทธิปัญโญ

 • Social Network
 •   เพจโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

  facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,723
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042 - 004090-2 อีเมล์: nawangsuksawich@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภาภรณ์ อินทปัดถา โทรศัพท์: 0903501508 อีเมล์: pukpuy.2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]