• SOCIAL NETWORK
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติสถานศึกษา

              โรงเรียนบ้านสะอาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2476  โดยหลวงราษฏร์ธุรกิจ นายอำเภอพระลับ และ นายประวัติ  จันทนพิมพ์  ศึกษาธิการอำเภอพระลับ  เดิมอาศัยศาลาวัดหัวหินบ้านสะอาดเป็นสถานที่เรียน
  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีนักเรียนจากบ้านสะอาด   บ้านหนองขาม  และบ้านหนองโจด
  มาเข้าเรียนโดยมี นายหนู  นาคประเวศน์  เป็นครูใหญ่
              ในปี พ.ศ. 2487  นายบัว  ธูปทิศศาล  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่  ณ สถานที่ปัจจุบัน โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์และที่ดิน มีเนื้อที่   8  ไร่ 19  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
              ในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน
              ในปี พ.ศ. 2517  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7  โดยมีนายทอง  แพงปัสสา เป็นครูใหญ่
              ในปี พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  ขนาด 4 ห้องเรียน และเปิดทำการสอน  2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา
              ในปี พ.ศ. 2540  เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา และระดับ
  มัธยมศึกษาตอนต้น
              ในปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง
  เป็นเงิน  260,000  บาท
              ในปี พ.ศ. 2547  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
              วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับปฐมวัย 
               วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2551  นายสันติ  มุ่งหมาย  ย้ายมารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด
               วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านสะอาด ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 3

               วันที่ 24  กรกฏาคม  พ.ศ. 2555  โรงเรียนบ้านสะอาด  ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง 2554”

               วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านสะอาด ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
  สมศ.รับรองทั้งปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน        
              วันที่  18  พฤษภาคม  2558  โรงเรียนบ้านสะอาด  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:17:37 น.

โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043258036 อีเมล์: baansa.ard@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร ยอดป้องเทศ โทรศัพท์: 0957963056 อีเมล์: Airrysasi@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]