โรงเรียนบ้านสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

                   1. จัดการศึกษาโดนเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   3. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายภายใต้วัฒนธรรมไทย

                   4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้

   

  เป้าหมาย (GOAL)

                 1. นักเรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ

                 3. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

                 4. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น.

โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043258036 อีเมล์: bansaard2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศิธร ยอดป้องเทศ โทรศัพท์: 0957963056 อีเมล์: Airrysasi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]