ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านภูเหล็ก

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนบ้านภูเหล็ก      ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสวรรค์    ตำบลภูเหล็ก  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์    ๔๐๑๑๐   โทรศัพท์  ๐๔๓-๔๕๔๒๐๐-๒๐๑

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  ๒

๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล   ๑   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

๑.๓  มีเขตพื้นที่ บริการ      ๕  หมู่บ้าน    ได้แก่

          ๑.  บ้านภูเหล็ก                     หมู่ที่  ๑

          ๒.  บ้านโนนสวรรค์                 หมู่ที่  ๒

          ๓.  บ้านภูเหล็กน้อย                หมู่ที่  ๓

          ๔.  บ้านภูเงิน                       หมู่ที่  ๖

          ๕.  บ้านภูเงิน                       หมู่ที่  ๗

                  

          ๑.๔ ประวัติโดยย่อ   คำขวัญ  สีประจำโรงเรียน  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

               โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านภูเหล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ๔  ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ คณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านได้ร่วมกันเสียสละทุนสร้างอาคารเรียนเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร โดยมีนายทองอยู่   กุญชรมณี เสียสละเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน  ๙,๐๐๐ บาท และทางราชการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑๐,๒๐๐ บาท  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓  ตำบลภูเหล็ก  ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๑๐ จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒  ตำบลภูเหล็ก  อำเภอ บ้านไผ่   จังหวัด ขอนแก่น จนถึงปัจจุบันนี้ มีที่ดิน ๒  แปลงเนื้อที่  ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๗

                        ในปี พ. ศ. ๒๕๓๔ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติปัจจุบันโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ได้เปิดทำการสอน ๓  ระดับได้แก่ระดับ ก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน ครู-บุคลากร ทางการศึกษา ๒๖   คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-03-31 22:05:48 น.

นายสุวรรณ องค์นาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านภูเหล็ก

นางวรีพร งามพรม
นายสุเนตร ดวงท้าวเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043454200 อีเมล์: phulek@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: supaporn pornprapai โทรศัพท์: 043454200 อีเมล์: phulek@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]