ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง

 

         โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ บ้านแก่นคำ  หมู่ที่ 10  ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  เดิมชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลแคนเหนือ 6”  (วัดบ้านหินตั้ง)  โดยใช้ศาลาวัดบ้านหินตั้งเป็นที่เรียน  เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2481  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  โดยมี นายหนูเทียม  ปัจมนตรี  ปลัดกิ่งอำเภอชนบทมาทำพิธีเปิดโรงเรียน  ใช้เงินงบประมาณประถมศึกษามาช่วย  เปิดเรียนใหม่ทางราชการได้ส่งครูมาช่วยทำการสอน ดังนี้

  1. นายอร่าม  กองพันธ์           เป็นครูใหญ่       พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2482
  2. นายชาลี  คำจันทร์             เป็นครูผู้สอน     พ.ศ. 2481 – พ.ศ. 2485

ปี พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2486        นายส่ง  สุภา     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2492        นายสุเทพ  ป้อมอาสา     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2505        นายสำอาง  โยมา         มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 

          ในปี พ.ศ. 2496  ซึ่งนายสำอาง  โยมา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้เรียกประชุมกรรมการศึกษาทั้งสองหมู่บ้าน พร้อมคณะครู  มีมติให้โรงเรียนมาตั้งที่ใหม่  เป็นที่ดินระหว่างบ้านหินตั้งกับบ้านโคกก่อง  จำนวน  36  ไร่  1  งาน  ต่อมาทางราชการได้ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  8  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน    1 หลัง

 

ปี พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2506        นายสุรัตน์  ขุ่มด้วง        มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2506 – พ.ศ. 2509        นายบุญเลิศ  เนตรพิฑูรย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2510        นายโกมินทร์  มณีวงษ์     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2516        นายสุเทพ  ป้อมอาสา     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ในปี พ.ศ. 2513  ได้มีคณะอาจารย์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มาฝึกภาคสนาม  ได้จัดสร้างถึงเก็บน้ำฝนให้โรงเรียน จำนวน  4  ถัง  บรรจุน้ำได้  12  ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 10 สิงหาคม  2514  เวลาประมาณ 20.00 น.  โรงเรียนได้เกิดอัคคีภัย  โรงเรียนถูกไฟไหม้หมด พร้อมทั้งเอกสารทางราชการ และได้นำนักเรียนทั้งหมดไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านหินตั้ง 

เรียนอยู่ 6 เดือน

         ปี พ.ศ. 2515  ทางราชการใช้งบพิเศษในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  จำนวน  5 ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515  พร้อมกับทางราชการให้ทางโรงเรียนเปิดทำการ

สอนถึงประถมศึกษาตอนปลายไม่บังคับ (ป.5 – ป.7)

         ในปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2528  นายบัวทอง   ยอดสง่า  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

         ในปี พ.ศ. 2517  กรรมการศึกษา  ชาวบ้าน และคณะครู  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  6 x 8 เมตร  จำนวน 3 ห้องเรียน

         ในปี พ.ศ. 2518  กรรมการศึกษา  คณะครู  ประชุมขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ จากโรงเรียนบ้านหินตั้ง  เป็น โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง   ตามหนังสือที่ 31/287  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2518

         ในปี  พ.ศ.  2519  ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  และสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ   3 ห้องเรียน

         ในปี พ.ศ. 2520  สภาตำบลหินตั้งได้สร้างถึงเก็บน้ำฝน  จำนวน  3  ถัง

         ในปี พ.ศ. 2523  สภาตำบลหินตั้งใช้งบ กสช.  สร้างถังเก็บน้ำฝัน  จำนวน  3  ถัง

         ในปี พ.ศ.2526  ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ 202  จำนวน  1  หลัง  และสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน  1  ที่

         ในปี พ.ศ. 2528 – 2532  นายเคนสม  สมปู่  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

         ในปี พ.ศ. 2528  ได้งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 201  จำนวน 1 หลัง  และห้องส้วม  1  หลัง  4  ที่

         ในปี พ.ศ. 2530  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่

         ในปี พ.ศ. 2532  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่

         ในปี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2540  นายมงคล  ขันธะสุวรรณ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

         ในปี พ.ศ. 2532  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างส้วม  1  หลัง  4  ที่

         ในปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2555  นายนพ  พุทธิศักดิ์แสง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         ในปี พ.ศ. 2541  ในปีแรกที่ย้ายมาได้งบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อ  1  สิงหาคม  2540

         ในปี พ.ศ. 2542  ได้งบประมาณจากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน  สปช.105  จำนวน  4  ห้องเรียน

         ในปี พ.ศ. 2542  ได้สร้างอาคารห้องสมุด  1  หลัง  จากเงินผ้าป่าศิษย์เก่าและชาวบ้าน

         ในปี พ.ศ. 2543  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 7 ถัง จากผู้มีจิตศรัทธาและเงินผ้าป่าศิษย์เก่าและชาวบ้าน สร้างป้ายโรงเรียน พร้อมห้องส้วม 2 ที่ จากผู้มีจิตศรัทธา สร้างส้วม 1 หลัง

6  ที่ สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม

         ในปี พ.ศ. 2544  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม

         ในปี พ.ศ. 2546  ได้เงินบริจาคจากคณะครู  สร้างรั้วคอนกรีต ด้านทิศเหนือยาว 200 เมตร

         ในปี พ.ศ. 2549  ได้เงินบริจาคจากคณะครู  สร้างห้องส้วม  2  หลัง  จำนวน  8  ที่

         ในปี พ.ศ. 2551  ได้เงินบริจาคจากคณะครู สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ยาว 500 เมตร

         ในปี พ.ศ. 2552  ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและผ้าป่าศิษย์เก่า  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน ยาว  200  เมตร

         ในปี พ.ศ.  2553  ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและผ้าป่าศิษย์เก่า  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน  ยาว  60  เมตร

         ในปี พ.ศ. 2554  ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและผ้าป่าศิษย์เก่า  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน ยาว  90  เมตร

         ในปี  พ.ศ.  2555 – 2555  นายชัยวุฒิ  ชัยนา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         ในปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  นายอุบล  ลิ้มสุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

         ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผู้อำนวยการ 1 คน  ครูสายผู้สอน  7  คน  พนักงานธุรการ  ส.3  จำนวน  1  คน  พนักงานราชการ  2  คน

ครูวิกฤต  จำนวน  2  คน  ครูอัตราจ้างโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน  จำนวน  2  คน  นักเรียน  จำนวน  142  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-22 07:47:32 น.

นายอุบล ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินตั้งโคกก่อง

นางดวงกมล ชูเชิด
นางสาววราภรณ์ เพชรกอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,881
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260260 อีเมล์: hth.2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงศักดิ์ เสนไสย โทรศัพท์: 0897106252 อีเมล์: htk.2557@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]