โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้าน  เต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเป็นพลเมืองดีของสังคม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  3.      จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อและสอดคล้องต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ  และมีความปลอดภัย

  4.     ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.     นำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:25:53 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญชัย เดชพละ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางละออง สุภะใส

 • นางอรรถกร เชื่อคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,389
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043451279 อีเมล์: hwkschool.58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรรถกร เชื่อคำ โทรศัพท์: 0895563073 อีเมล์: attamm1@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]