โรงเรียนบ้านแวงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านแวงน้อย

 

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแวงน้อย   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๑ บ้านแวงน้อย

ถนน ชัยภูมิ –เมืองพล  ตำบลแวงน้อย   อำเภอ แวงน้อย จังหวัด จอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๓๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๙๐๕๘  โทรสาร    -

e-mail  Waengnoi_ 99 @ thaimail.com         Website     -

     ๑.๒  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น   เขต ๓

     ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริการ    ๑   หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑

     ๑.๔  เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ปีที่  ๑   ถึงระดับ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

     ๑.๕  ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเครือข่ายการศึกษา  แวงน้อย ศูนย์ที่ ๑๒

.  ข้อมูลด้านการบริหาร

     ๒.๑  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร   นายดำรง      ทีนะกุล   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม.

สาขา  บริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่    ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบันเป็น

เวลา   ๗    ปี    ๕    เดือน 

     ๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) -    คน

     ๒.๓  ประวัติ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย

                โรงเรียนบ้านแวงน้อย ตั้งขั้นเมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ  ๒๔๘๒  กรรมการที่จัดตั้งคือ นายเค็น  พรมณี ครูใหญ่ มีนายลา ปูรณะ ครูน้อย มีชั้นสูงสุดคือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพราะโรงเรียนนี้ย้ายมาจากโรงเรียนประชาบาลตำบลแวงน้อย

                ปัจจุบัน มีนายดำรง   ทีนะกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงน้อย มีครู จำนวน  ๕ คน นักการภารโรง   ๑  คน   มีนักเรียนในเขตบริการคือบ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑  ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ปัจจุบันมีนักเรียน     ๗๙   คน

                คำขวัญโรงเรียน“ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   นำประชาธิปไตย”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-20 10:00:50 น.

นายดำรง ทีนะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแวงน้อย

นางจิรารักษ์ ช่วยคูณ
นางกัญญาภรณ์ นาคเกลี้ยง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

915
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแวงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โทรศัพท์: 043499058,, อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกานต์ รักษาพงศ์ โทรศัพท์: 0860221276 อีเมล์: natthakan06@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]