• เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 

  ปีการศึกษา 2561

  1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
    1) น.ส.จิตราภรณ์ เพ็ญภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานสภานักเรียน
    2) น.ส.ศิริลักษณ์ จันดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธานสภานักเรียน
    3) ด.ญ.ชริญญา เปชัยสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รองประธานสภานักเรียน
    4)  ด.ญ.สุธิสา ไชย์หาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เลขานุการ
             
  2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
    1) ด.ญ.พรสุดา โคตรโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการ
    2) ด.ญ.วรรณรดา   จำปาทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    รองประธานกรรมการ        
    3) ด.ญ.เบญญาภา สร้อยเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ญ.กัญญ์วรา นิ่มโอษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    5) ด.ญ.อณัฐชา พรมภาโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    6) ด.ญ.รัตนา เศษวิภักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    7) ด.ญ.กัญญารัตน์ ปานสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
    8) ด.ญ.ประกายรัตน์ สงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
    9) ด.ช.ปรีชา บุตรจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ
    10) ด.ช.อำนาจ ยนต์ตะพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ
    11) ด.ญ.ปราณปะวีย์ ยนต์ตะพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ
    12) ด.ญ.ณัฏฐณิชา อินปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการและเลขานุการ
             
  3. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
    1) น.ส.จิตราภรณ์ เพ็ญภูมิ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการ 
    2) น.ส.ศิริลักษณ์ จันดา    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธานกรรมการ   
    3) ด.ญ.ณัฐธิดา เบ้าลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    4) ด.ญ.วิชุดา ทัพขวา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    5) ด.ญ.สุกัญญา เสโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    6) ด.ญ.วนิดา อินปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    7) ด.ญ.ชนิภา อินปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    8) ด.ช.ปรีชา บุตรจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    9) ด.ช.อำนาจ ยนต์ตะพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    10) ด.ญ.ปราณปะวีย์ ยนตะพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    11) ด.ญ.ศศิกานต์ ศรีเสน่หา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการและเลขานุการ
             
  4. คณะกรรมการฝ่ายอนามัยและสาธารณสุข
    1) ด.ช.เกียรติศักดิ์  แก้วรังษี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการ
    2)  ด.ญ.ปาณิศา ทุมมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธานกรรมการ
    3) ด.ญ.ชุติกาญจน์ พลมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    4) ด.ญ.อารีรัตน์ วังโปร่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    5) น.ส.ศิริลักษณ์ จันดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการและเลขานุุการ
             
  5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
    1) น.ส.จิตราภรณ์ เพ็ญภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการ
    2) น.ส.ศิริลักษณ์ จันดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธานกรรมการ
    3) ด.ญ.สุกัญญา เสโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4)  ด.ญ.สุธิสา ไชย์หาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    5) ด.ญ.ยุพารัตน์ เสโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    6) ด.ญ.กนกพร ใจเกษิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการและเลขานุการ
             
  6. คณะกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
    1) ด.ช.ธนากร คำอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประธานกรรมการ
    2)  ด.ช.ณัฐวุฒิ บุระลาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รองประธานกรรมการ
    3) ด.ช.ธีพัฒน์ ช้อนขุนทด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    4) ด.ช.อนุสิทธิ์ ยาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    5) ด.ช.พชรพล แสงสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    6) ด.ช.ณัฐพงษ์ อักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    7) ด.ช.ธนากร หินสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    8) ด.ญ.ชริญญา เปชัยสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    9) ด.ช.วีรภัทร แพ่งโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    10) ด.ญ.พิยดา ทองจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการและเลขานุการ
             
  7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
    1) ด.ญ.สุธิสา ไชย์หาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธานกรรมการ
    2) ด.ญ.สุริสา อักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รองประธานกรรมการ
    3) ด.ญ.อรปรียา ข้อยุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4)  ด.ญ.วิภาวี สุนทรแตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    5) ด.ญ.วนิดา อินปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    6) ด.ญ.ปนัดดา พลพวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    7) ด.ญ.ธนภัทร ตั้งเรือนรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการและเลขานุการ
             
  8. คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
       สารวัตรนักเรียน วันจันทร์
    1) ด.ช.ณัฐพงษ์ อักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ช.ศุภกร น้อยอามาตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ญ.วนิดา อินปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
    4) ด.ช.พงศกร สายคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
             
       สารวัตรนักเรียน วันอังคาร
    1) ด.ช.ธนากร หินสูงเนิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ญ.กนกพร ใจเกษิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ช.ชัยวัฒน์ อินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ช.วงศธร ศรีนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
             
       สารวัตรนักเรียน วันพุธ
    1) ด.ช.ศราวุธ ประหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ช.ดนัยเดช ธนะภูมิชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ญ.สุธิสา ไชย์หาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ช.วีระศักดิ์ กันหาเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
             
       สารวัตรนักเรียน วันพฤหัสบดี
    1) ด.ช.ปานตะวัน พลโยธา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ช.วีระศักดิ์ ภูแถวเชือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ญ.พิมพา หาระสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ช.ณัฐชัย เข้าเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
             
       สารวัตรนักเรียน วันศุกร์
    1) ด.ช.วัฒนา สุขแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ช.เจษฎกร กางสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ญ.กัญญ์วรา นิ่มโอษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ช.สุทธิภัทร จอมพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
             
  9. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง
       กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์
    1) ด.ญ.สุกัญญา เสโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    2) ด.ญ.กนกพร ใจเกษิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ช.พงศกร สายคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
    4) ด.ญ.วิภาวี สุนทรแตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
             
       กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคาร
    1) น.ส.ศิริลักษณ์ จันดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    2) ด.ญ.กัญญ์วรา นิ่มโอษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ช.ณัฐพงษ์ อักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    4) ด.ญ.แคทรียา กาศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ
             
       กิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธ
    1) ด.ญ.ยุพารัตน์ เสโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
    2) ด.ญ.เบญจพร ยันตะบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
    3) ด.ญ.ประกายรัตน์ สงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
    4)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
             
       กิจกรรมหน้าเสาธง วันพฤหัสบดี
    1) ด.ช.จิตภณ จันทร์ยอย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ
    2) ด.ญ.ปนัดดา มุงคุณคำซาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ
    3) ด.ช.ศิรสิทธิ์ น้อยแพง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ
    4) ด.ช.นนทชัย ลาดนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ
             
       กิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์
    1) น.ส.จิตราภรณ์ เพ็ญภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ
    2) ด.ญ.กนกพร ใจเกษิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ
    3) ด.ญ.ปนัดดา พลพวก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
    4) ด.ช.พีรพัด ยานกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ
             
  10. คณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน
    1) นายคำปัญญา ชัยคำดี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
    2) นายสมโภช แก้วกงพาน ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
    3) นางวนิศรา สุทธมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
    4) นายอำนวย ธุริวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
    5) นางประภัสสร ศรีนามนต์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
             
  บทบาทของสภานักเรียน
    1)  เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล
    2)  ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธี
    3)  ชักชวนนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
    4)  สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลัษณ์ของชาติ
    5)  เป็นผู้นำเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม
     
  หน้าที่ของสภานักเรียน
    1)  ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
    2)  ประสานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ
    3)  รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
    4) ดูแล สอดส่อง และจัดการทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า
    5)  เสนอความคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
    6)  วางแผนดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครูที่ปรึกษา
     
   


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:14:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคำปัญญา ชัยคำดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพ็ญแข ทาโสม

 • นางสายสมร เพียเอีย

 • ระบบบริหารจัดการ • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4344-4342 อีเมล์: banmaisoksomkob@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธาตรี ปาลี โทรศัพท์: 0879751773 อีเมล์: thathree2523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]