• ระบบจัดการ Mail

 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • เว็บที่ใช้งานบ่อย
 • Line โรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • วารสารเหลืองน้ำเงิน

 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •    
  นายวิฉัตร มาสภา
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
  ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูผาภูมิ  โมรีย์
  หัวหน้างานบริหารวิชาการ
  นางประภาศรี ปัดชา
  หัวหน้างานบริหารบุคคล
  นางเปรมจิต สิงหล
  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
  นายพสุธา เอระน้อย
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น      
  การวางแผนงานด้านวิชาการ      
  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา      
  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา      
  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้      
  การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนเท่าผลการเรียน      
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา      
  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้      
  การนิเทศการศึกษา      
  การแนะแนว      
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา      
  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ      
  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น      
  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา      
  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา      

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-25 09:50:36 น.

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]