• ระบบจัดการ Mail

 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • เว็บที่ใช้งานบ่อย
 • Line โรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • วารสารเหลืองน้ำเงิน

 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ จะพัฒนานักเรียนทุกด้าน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ใช้สื่อ IT ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาใหเป็นครูมืออาชีพ จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนร่วมในพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  สุวิชาโน  ภวํ โหติ

  ผู้มีความรู้ที่ดี เป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-25 09:50:36 น.

โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]