โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • . ข้อมูลทั่วไป

            1.1   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง  อำเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   40210   โทรศัพท์  043 – 260457  และ 080-1813836   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5

            1.2   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ   1   หมู่บ้าน   คือบ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 13 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210

  เขตพื้นที่บริการบ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง  อำเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น   ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง จัดตั้งขึ้นในวันที่  4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   เปิดทำการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   โดยชาวบ้านร่วมสร้างเป็นอาคารมุงแฝก  หนึ่งหลัง  มีนักเรียนชาย  20  คน  นักเรียนหญิง  14 คน 

  นายหอม  ธินวงศ์  เป็นครูใหญ่ และมีครูอีก  1  คน  คือ  นายบุญจันทร์  โวหาร

               โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวร  แบบ ป. 1ฉ  เมื่อ  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2517และเดือนกันยายน  พ.ศ. 2529  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบ สปช. 101    จำนวน 1 หลัง  และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601  จำนวน  1 หลัง       

              โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง   ตั้งอยู่บ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 13  ตำบลโนนทอง   อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น    มีเนื้อที่ 6 ไร่  1  งานอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำนา   รับจ้างต่างถิ่นตามฤดูกาล    การเดินทางมายังโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง  มีคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวก โดยห่างจากตัวอำเภอหนองเรือ เป็นระยะทาง  14     กิโลเมตร    ลาดยาง  14    กิโลเมตร ภายในชุมชนมีระบบไฟฟ้า  ประปา  ไม่มีคู่สายโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอน 2 ระดับชั้น  คือ   ชั้นอนุบาล 1 – 2  และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  14  คน   ครูจำนวน  1  คน   พนักงานราชการ  จำนวน 1  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน  ธุรการ  จำนวน 1  คน ผู้บริหาร  1    คน  นักการภารโรง จำนวน 1 คน          

  ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ  นายประยุทธ ธรรมพล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

            1.4  ปรัชญาประจำโรงเรียน

            “ปัญญา นราน ราน  (ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ)”

       1.5  สีประจำโรงเรียน

   เหลือง      เขียว

  เหลือง…หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์

  เขียว….หมายถึง   ความเจริญงอกงาม  เสียสละ  เฉียบแหลมทางปัญญา

   

   

   

   

  ตราประจำโรงเรียน

   

   
     

   

   

   

   

   

   


         

   

   

   

  อักษรย่อโรงเรียน   “ ห.ท.”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:29:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0466 อีเมล์: banhuaithong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแจ่มจันทร์ กองศรี โทรศัพท์: 0847298402 อีเมล์: jaemjan2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]