โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

                  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ครูดีมีความเป็นมืออาชีพ บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  เป้าประสงค์ (Goal)

                  1)  นักเรียนเป็นคนดี น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

                  2)  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

                  3)  ครูมีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

                  4)  โรงเรียนบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 10:29:27 น.

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4326-0466 อีเมล์: banhuaithong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางแจ่มจันทร์ กองศรี โทรศัพท์: 0847298402 อีเมล์: jaemjan2527@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]