โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

 

ประวัติของโรงเรียน
                   
           โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ  สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโคกสี 

หรืออยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดประมาณ 16.5 กิโลเมตร ตามถนนสายขอนแก่น กาฬสินธุ์ จากทางแยกที่กิโลเมตรที่ 12

เข้ามาตามถนนสายขอนแก่น – อำเภอกระนวน  ประมาณ 5  กิโลเมตร
                 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522    โดยใช้ชื่อในครั้งแรกว่า  โรงเรียนโคกสีคุรุราษฎร์ประชาสรรค์   สภาตำบลโคกสีได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองโจด เนื้อที่ 37 ไร่ ให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแล้ว     ปรากฏว่ามีที่ดินเพียง 18 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเมื่อรวมที่ดินของนายสมควร  ผิวแดง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสีที่บริจาคอีก 1 งาน 73 ตารางวา จะมีที่ดินรวม 18 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา     แต่บริเวณหนองโจดเป็นหนองน้ำ     เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้       ดังนั้นนายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล  ส.ส. ของขอนแก่นในสมัยนั้น  จึงเป็นผู้นำในการขอที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณป่าช้าบ้านหนองบัวน้อยเพื่อมอบให้แก่กรม-สามัญศึกษา โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลโคกสี  ชาวบ้านหนองบัวน้อยจึงยกที่ดินจำนวน 37 ไร่ 2 งาน  ให้กับทางโรงเรียนเมื่อรวมที่ดินทั้งหมดของโรงเรียนรวมจำนวนทั้งหมด  56 ไร่ 48 ตารางวา
               ในระยะแรก กรมสามัญศึกษาไม่ได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน     ทางจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้    นายสุคนธ์  บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราว    จนถึงวันที่ 15   พฤษภาคม  พ.ศ.    2522                    กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้นายวุฒิ วงศ์คำคูณ    อาจารย์ 1 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522 มีครูอาจารย์ 7 คน ครูบรรจุใหม่ 3 คน มีนักการภารโรง 1 คน และนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียนเนื่องจากกรมสามัญศึกษา ยังไม่ได้จัดงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนให้จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมให้ใช้อาคารเรียนบางส่วนเป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา  ต่อมาสภาตำบลโคกสีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโคกสี-พิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ.   2522
ในปีการศึกษา  2527   โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  เป็นอาจารย์ใหญ่
                  ในปีการศึกษา  2530   นายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2530  นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
                  ในปีการศึกษา  2532   นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระวิทยายน  และนายวิจิตร  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมภูศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2532  จนถึงวันที่ 30  กันยายน   2545      ต่อมาในวันที่ 5  ธันวาคม  2545  นายประสาทชัย  จันทรสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น  อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548  ต่อมา นายฉลวย   หล่องบุศรี  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อ.เมือง จ. ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2548  ถึง พ.ศ.2551 ต่อมาในวันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ. 2551  นายวิชัย   อ่อนเบ้า  ย้ายมาจากโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559    วันที่ 7 พฤศจิกายน  2559 นายชูเดช แก้วดวง  ย้ายมาจากโรงเรียนลำน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ  ถึงปัจจุบัน
                     ในปีการศึกษา  2560  โคกสีพิทยาสรรพ์ มีครูทั้งหมด  31  คน อัตราจ้าง 7 คน ครูต่างชาติ 1 คน  นักการภารโรง  1 คน พนักงานขับรถ  1 คน  นักเรียน  418  คน  จำนวนห้องเรียน  13  ห้อง

                     ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์

                         1. นาวุฒิ   วงศ์คำคูณ                       มาดำรงตำแหน่ง   ปี  พ.ศ.  2522 – 2530
                         2. นางสาวนิทรา   สมสวัสดิ์               มาดำรงตำแหน่ง   ปี  พ.ศ.  2530 – 2532
                         3. นายวิจิตร   ชำกรม                       มาดำรงตำแหน่ง    ปี  พ.ศ.  2532 – 2545            
                         4. นายประสาทชัย  จันทรสมบัติ        มาดำรงตำแหน่ง    ปี  พ.ศ. 2545 – 2548
                         5. นายฉลวย   หล่องบุศรี                 มาดำรงตำแหน่ง     ปี  พ.ศ. 2548 – 2551
                         6. นายวิชัย  อ่อนเบ้า                        มาดำรงตำแหน่ง    ปี  พ.ศ. 2551 – 2559

                         7. นายชูเดช  แก้วดวง                      มาดำรงตำแหน่ง    ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน      

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 13:01:13 น.

นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสีพิทยาสรรพ์
นายกฤษฎา สีจันทร์ฮด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกสีพิทยาสรรพ์

นายวีระศักดิ์ พฤกษเทเวศ
นางวรกร ตรีเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,173
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043283015 อีเมล์: koksi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนสิทธิ์ ธนสีลังกูร โทรศัพท์: 0846838806 อีเมล์: thana1048@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]