โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ  และมีระเบียบวินัยใส่ใจ
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัย และมุ่งสู่การพัฒนาอาชีพตามหลักหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  มุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 

  เป็นโรงเรียนน่าอยู่ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  5. ครูและบคุลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปฐมพงษ์ นิติพจน์

 • นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]