โรงเรียนดงมันพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนดงมันพิทยาคม

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนดงมันพิทยาคม

โรงเรียนดงมันพิทยาคม   ตั้งอยู่เลขที่   19  หมู่  14   ถนน.....–....ตำบลสะอาดอำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์  0-4343-1572  โทรสาร..–..e-mail   dongman 2521@ yahoo.com...website http://school.obec.go.th/dongman   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านโนนดงมัน

2. บ้านคำบง

3. บ้านนาศรีดงเค็ง

4. บ้านสะอาด

5. บ้านหนองเรือน้อย

6. บ้านค้อท่าโพธิ์

 

ข้อมูลด้านการบริหาร

 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร  นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2558  จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา  2  ปี  -  เดือน

 ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)   -  คน

ประวัติโรงเรียนดงมันพิทยาคม

                 โรงเรียนดงมันพิทยาคม   ตั้งอยู่ที่บ้านโนนดงมัน  หมู่ที่  14  ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการที่จะขยายการมัธยมศึกษาออกสู่ชนบท  สภาตำบลสะอาดเป็นผู้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน  โดยมี  นายชูศักดิ์  วังทองบง  เลขานุการสภาตำบลสะอาดเป็นผู้จัดหาข้อมูล  และเสนอเรื่องตามลำดับขั้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2521

                โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ไร่  โดยมีด้านกว้าง 6  เส้น  ด้านยาว  7  เส้น เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และทางราชการได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนได้โดยถูกต้อง ก่อนโรงเรียนเปิดทำการสอน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายพิณ  ศรีอาจ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนน้ำพองศึกษา(ตำแหน่งในขณะนั้น) มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นการชั่วคราวเมื่อ พ.ศ.2521 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิจิตร  ชำกรม  อาจารย์ 1 โรงเรียนพล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2521

                โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2521 ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยมี นายสาย อินทรปัญญา ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง เป็นผู้แทนนายอำเภอน้ำพองมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีชมชื่น เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดศรีชมชื่น   มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในบริเวณโรงเรียนปัจจุบัน

                 ปีการศึกษา  2527 ทางโรงเรียนได้รับเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท 2 รุ่นที่ 3 (มพช.2 รุ่น 3)

                 ปีการศึกษา  2522 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 3 (ค.อมต.สศ.)

                 ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพช.ส. รุ่นที่ 3)

                 วันที่ 1 ตุลาคม 2536  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายยุทธพงศ์   วชิรปัญญาวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  และให้นางอังสนา พันธ์เจริญ ตำแหน่งอาจารย์ 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม

                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนางอังสนา พันธ์เจริญ  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระวิทยายน และให้นายสุรพงษ์ เศรษฐภักดี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม  และในวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นายสุรพงษ์  เศรษฐภักดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคมจนถึง วันที่ 28 ธันวาคม  2542

                 วันที่  29  ธันวาคม  2542   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายโสภณ  มาตราสงครามตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม  จนถึงวันที่  10  กรกฎาคม  2543

                 วันที่ 19  กรกฎาคม 2543  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายธนัท ไชยทิพย์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม

                 วันที่  22  ธันวาคม  2546  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคำสั่งให้นายบวร  ใจป้ำ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  (คำสั่ง  สพฐ
ที่ 2396/2546  ลว. 22 ธ.ค. 2546)

                  ปีงบประมาณ  2549  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ  จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เพื่อการศึกษา(CL15)  งบประมาณ 431,420 บาท

                  ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2549  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

                 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผ่านการประเมิน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 3

                ปัจจุบันมี  นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม

อาณาเขต

               ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ                หนองผือ และถนนเข้าสู่โรงเรียน

               ทิศใต้                      ติดต่อกับ                 ที่ดินเอกชน

               ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ                ลำห้วย

               ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ                ถนนไปป่าสงวนโนนชาติและหมู่บ้านโนนดงมัน

 

 

 

 

 


ความหมายของตราโรงเรียน

กนกลายไทย                         หมายถึง                ความอ่อนน้อมกับบุคคลทั่วไป และผู้อาวุโส

วงกลมรอบนอก                  หมายถึง                ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

วงกลมรอบใน                      หมายถึง                ขอบเขต ระเบียบ ประเพณี และความมีวินัย

คบเพลิง                                 หมายถึง                แสงสว่างที่กระจายไปรอบด้าน  ซึ่งแสดงถึง
ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา

ฟันเฟือง                                หมายถึง                พลังความสามัคคีในหมู่คณะ

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญาย  ปริสชญติ

“บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

อัตลักษณ์

เขียว สะอาด ได้มาตรฐาน

 

2.3.2 คำขวัญ

“มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนางาน ประสานสามัคคี มีคุณธรรม นำชุมชน”

สีประจำโรงเรียน

เขียว --   ขาว

เขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพูนความรู้

ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์สะอาด ทั้งกายและใจ

อักษรย่อ

ด. ม. พ.


2.3.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สุขภาพดี  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข

 

2.3.4 พันธกิจ (MiSSion)

1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ

2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ

2.3.5 เป้าประสงค์ (Goal)

1) ประชากรในวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย )  ตามสิทธิ  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

2) ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย )  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.3.6 กลยุทธ์ของโรงเรียน

1)  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย ) อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

1.1)  ประกันโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยจัดปัจจัยเกื้อหนุนให้เพียงพอ  เช่น จัดรถรับ – ส่ง, จักรยานยืมเรียน, จัดหาทุนให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส,สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานจำเป็น เป็นต้น

1.2)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2)  พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

2.1)  พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยคำนึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น

2.2)  เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

2.3)  พัฒนาสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

2.4)  ปรับปรุง  บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.5)  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา

3)  เพิ่มและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3.1)  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

3.2)  เพิ่มและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

4.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.1)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.2)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้บุคลากร
ในโรงเรียนสร้างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วองค์กร

4.3)  พัฒนาระบบการวางแผน นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.1)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน

2.3.7 จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1)  ด้านอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์

2)  ด้านบุคลากร

3)  ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

4)  ด้านการบริหารและการจัดการ

2.4 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิสายงานการบริหารงานโรงเรียนดงมันพิทยาคม

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการสถานศึกษา

กลุ่มการบริหารวิชาการ

กลุ่มการบริหารงานบุคคล

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

3. งานวัดผงประเมินผล  และเทียบ

   โอนผลการเรียน

4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

     การศึกษา

5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

     เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

7. งานนิเทศการศึกษา

8. งานแนะแนวการศึกษา

9. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

10. งานพัฒนาระบบประกัน

     คุณภาพภายในสถานศึกษา

11.งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ

    แก่ชุมชน

12. งานประสานความร่วมมือใน

     การพัฒนาวิชาการกับ

     สถานศึกษาอื่น

13. งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน

    วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว

    องค์กร  หน่วยงานและสถาบัน

    อื่นที่จัดการศึกษา

14. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

15. งานรับนักเรียน

16. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. งานวางแผนและอัตรากำลังและ

    กำหนดตำแหน่ง

2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติราชการ

4. งานวินัยและรักษาวินัย

5. งานออกจากราชการ

6. งานดูแลรักษาความปลอดภัย

    ในสถานศึกษา

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ

     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย

     ข้อมูล  เทคโนโลยีและสารสน

     เทศ

4. งานประสานและพัฒนา

    เครือข่ายการศึกษา

5. งานจัดระบบการบริหารและ

     พัฒนาองค์กร

6. งานส่งเสริมสนับสนุนด้าน

    วิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร

     และบริหารทั่วไป

7. งานดูและอาคารสถานที่และ

     สภาพแวดล้อม

8. งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม

    จริยธรรมนักเรียน

9. งานประชาสัมพันธ์

10. งานบริการสาธารณะ

11. งานส่งเสริมสุขภาพ

12. งานส่งเสริมสนับสนุนและ

      ประสานงานการจัดการศึกษา

      ของบุคคล  ชุมชน  องค์กร 

      หน่วยงาน  และสถาบันสังคม

      อื่นที่จัดการศึกษา

13. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. งานจัดทำและเสนอของบ

    ประมาณ

2. งานจัดสรรงบประมาณ

3. งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน

    ผล  และรายงายผลการใช้เงิน

    และผลการดำเนินงาน

4. งานระดมทรัพยากร  และการ

    ลงทุนเพื่อการศึกษา

5. งานบริหารการเงิน

6. งานบริหารบัญชี

7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

8. งานจัดระบบการควบคุมภายใน

9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการบริหารทั่วไป

กลุ่มการบริหารงาน

งบประมาณ

รองผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 08:53:09 น.

นายปรีชา ศรีลับขวา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงมันพิทยาคม

นางจริญญา บุญเสริม
นายบุญมา วงษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

470
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงมันพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043306472 อีเมล์: dongman2521@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญอนันต์ สรรศรี โทรศัพท์: 043431572 อีเมล์: dongman2521@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]