โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 

 

  1. ประวัติโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบ้านไผ่  ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมัธยมใหม่ ปีการศึกษา  2539  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อปีการศึกษา  2536  วันที่  12  พฤษภาคม  2536  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

1.2  ที่ตั้งและอาณาเขต

 

โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา  ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์  หนองผักแว่น  บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ่นไผ่  จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ทั้งหมด  38  ไร่ 13.80  ตารางวา  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทาง  4  กิโลเมตร  และห่างจากถนนแจ้งสนิท  บ้านไผ่  ชนบท  ระยะทาง  440  เมตร  การติดต่อ  โทรศัพท์  0-4327-2541 และเว็บไซต์ www.phaisuksa.ac.th

 

1.3  ทำเนียบผู้บริหาร

          ปี  2536-2540           นายนริศ  อินทรกำแหง             ตำแหน่ง     ครูใหญ่

          ปี  2541-2542           นายนริศ  อินทรกำแหง             ตำแหน่ง     อาจารย์ใหญ่

          ปี  2543-2547           นายนริศ  อินทรกำแหง             ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  2547-2548           นายจักริน  ภูมิเวียง                   ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี  2548- 2551          นายขกิจ  ศรีแสง                      ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี 2552 - 2553          นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า              ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี 2554 -  2557         นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม       ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรียน

          ปี 2557 - 2558          นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง           ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการโรงเรีย

         ปี 2559 - ปัจจุบัน         นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

1.4  ปรัชญาของโรงเรียน

 

“ความรู้  คู่  คุณธรรม”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-06 13:34:41 น.

นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไผ่ศึกษา

นางนภาพร ยุทไธสง
นางสุพัตรา อุดม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,125
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 272541 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิติจิตร เฮ้าแสง โทรศัพท์: Pitijit อีเมล์: pi.ti.jit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]