• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

    โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร  เลขที่ 214  หมู่  1  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโนนสะอาด  หรืออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดขอนแก่น  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  ระยะทางประมาณ  104  กิโลเมตร  ตามถนนเส้นทางขอนแก่น-บ้านไผ่-ชนบท-แวงใหญ่-โนนสะอาด  มีพื้นที่อยู่  2 แปลง  จำนวน  78 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นสาธารณประโยชน์และพื้นที่ที่ได้รับการบริจาค  ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2519  และได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา  2536  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  จำนวน 11 ห้องเรียน  ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

                    โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร  เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ปกติ  และหลากหลายทางเศรษฐกิจ  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน  17  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโนนสะอาด  บ้านกุดหมากเห็บ  บ้านนาโพธิ์  บ้านห้วยบง  บ้านวังหว้า  บ้านตลาดน้อย  บ้านโนนทอง  บ้านรัตนะ  บ้านหนองแซง  บ้านแสงอรุณ  บ้านป่าไม้งาม  บ้านชี  บ้านโคกพระ  บ้านหนองยายเกลี้ยง  บ้านห้วยไผ่  บ้านห้วยยาง  และบ้านโนนคำมี  สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว  ในชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจระดับปานกลางไปหายากจน  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ทำไร่  และอาชีพรับจ้างทั่วไป  สภาพปัญหาของชุมชน  คือ  ความขาดแคลน   ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนจึงไปทำงานที่อื่น  นักเรียนบางคนต้องอาศัยอยู่กับปู่  ย่า  ตา  ยาย  หรือญาติ  ซึ่งไม่ค่อยมีเวลากำกับดูแลด้านความประพฤติ   และด้านการเรียนของลูกหลานเท่าที่ควร  ดังนั้น  หน้าที่ของครูจึงไม่เพียงแต่  ทำการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้  แต่ยังต้องดูแลด้านอื่นๆ  เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-16 20:18:30 น.

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaardkhonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]