• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

  1.  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น

  2.  พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรูปแบบที่ครูและชุมชนมีส่วนร่วม

  3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในยุคปฏิรูปการศึกษา

  4.  พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสังคม

  6.  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้นครูและนักเรียนให้เป็นผู้ใช้และผู้ผลิต

  7.  พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพภายในตามความพร้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-20 14:18:55 น.

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaardkhonkaen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.ทศพร ไชยชนะ โทรศัพท์: 083-3388929 อีเมล์: nonsaard.khonkaen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]