โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประวัติโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

 

โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่ 67   หมู่ 8   บ้านโคก    ตำบลบ้านโคก    อำเภอโคกโพธิ์ไชย    จังหวัดขอนแก่น  ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ระหว่างอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กับ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  โดยอยู่ทางทิศใต้ของเส้นทางประมาณ  1  กิโลเมตร ตามเส้นทางเข้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย   มีพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ  จำนวน  60  ไร่  3  งาน  โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่สภาตำบลบ้านโคกมอบให้เป็นที่สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  (ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ 42740  ตามหนังสือ ก.ค.ที่ 0403/3774  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2520) ย้ายมาทำการสอนในบริเวณปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  พ.ศ. 2520    และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2537 ตามชื่อของอำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่  โดยแยกเขตการปกครองออกจากอำเภอมัญจาคีรี  เมื่อวันที่  30  เมษายน 2537  ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในอำเภอโคกโพธิ์ไชยให้ศึกษาต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา มี  4  ตำบล  คือ  ตำบลบ้านโคก  ตำบลโพธิ์ไชย  ตำบลนาแพง และตำบลซับสมบูรณ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
นายพรอนันต์ มาตย์สร้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา

นายไกรวุฒิ เกรียรัมย์
นางดารณี พงษ์สบาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,383
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 216158 อีเมล์: khokphochaisuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารณี พงษ์สบาย โทรศัพท์: 043216208 อีเมล์: kroopook25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]