โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ประวัติโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา

 

  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนางศิริกานต์ ทองไทย จำนวน 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 โดยเป็นหน่วยการเรียนเคลื่อนที่โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด (คำพรบำรุง)ซึ่งมีโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ในปีการศึกษา 2529 เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านไผ่ และในวันที่ 21 พฤษภาคมพ.ศ. 2530 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกรมสามัญศึกษาแต่ยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด (คำพรบำรุง)อยู่ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาปัจจุบัน นายอุดม ประมะคัง  เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 18 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 643 คน ครู - อาจารย์ 30 คน นักการภารโรง 3 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุดม ประมะคัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแฮดศึกษา
นายเสรี น้อยผาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแฮดศึกษา

นางสาวนิภาพร เหลาแหลม
นางวิลาวัณย์ ศิริจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043218214 อีเมล์: banhaedsuksa
เว็บมาสเตอร์:: ปรียานันท์ อัครวงศ์ โทรศัพท์: 043218214 อีเมล์: preeyanan28373@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ