• ประวัติโรงเรียน
 •             โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2496 ณ บริเวณทิศตะวันตกของวิทยาลัยครูอุดรธานี โดยได้รับแบ่งสรรที่ดินจากวิทยาลัยครูอุดรธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในปัจจุบัน) ให้โรงเรียนจำนวน 39 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  โดยนายกมล  ประสิทธิสา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้น) เป็นผู้ก่อตั้ง  สังกัดกองการประถมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 - ป.3 โดยแยกนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล และได้เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีถัดไป  เมื่อแรกใช้ชื่อ "โรงเรียนหมากแข้งวิทยาคาร"

          พ.ศ. 2499 ตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ชื่อ "โรงเรียนเมืองอุดร" ในบริเวณเดียวกันและผู้บริหารคนเดียวกัน โดยเปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.3 (จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 1)
          พ.ศ. 2502 ได้ รวมสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านหมากแข้ง" ตามนามเดิมของหมู่บ้านหมากแข้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองอุดรธานี
          พ.ศ. 2503  ใช้หลักสูตร พ.ศ.2503 เปลี่ยนจากระบบ ป.1-ป.4 และ ม.1-ม.3 มาเป็น ป.1-ป.4 และ ป.5-ป.7 (ประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย)
          พ.ศ. 2520-2522 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ครั้งที่ 2) โดยเปิดเพิ่มชั้น ม.ศ.1-ม.ศ.3 จำนวน 2 ห้องเรียน (นักเรียน 80 คน) รุ่นเดียว
          พ.ศ. 2521 เปลี่ยนระบบชั้นเรียนเป็น ป.1-ป.6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 และใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521
          พ.ศ. 2523 (1 ตุลาคม 2523) โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2533 (1 มิถุนายน 2533) จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 โดยเปิดสอนระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน (นักเรียน 35 คน)  ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ สอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)

          ปีการศึกษา 2539  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 64 คน

          7 กรกฎาคม 2546 เปลี่ยนจากสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

          ปีการศึกษา 2549 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          ปีการศึกษา 2550 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ของกระทรวงศึกษาธิการ

          ปีการศึกษา  2551  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

          ปีการศึกษา 2552 ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของกระทรวงศึกษาธิการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ โสดาจันทร์ โทรศัพท์: 0933878027 อีเมล์: guypiyapong15@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]