• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission )
        1. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
        2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งผลสัมฤทธิ์
         3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
        4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        6. ประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สากล
  เป้าประสงค์ ( Corporate  Objectives )
        1. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
        2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นำ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
        4. ผู้เรียนเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2  ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        6. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง  องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนสู่สากล

  ค่านิยม ( Values )
      รู้หน้าที่  มีจิตอาสา  มุ่งมั่นพัฒนา  สืบสานวัฒนธรรมไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:21:30 น.

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ โสดาจันทร์ โทรศัพท์: 0933878027 อีเมล์: guypiyapong15@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]