โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

       1.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

       2.  ส่งเสริมครูให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ไอซีที โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       3.  ส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภายในโรงเรียน

       4.  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดการศึกษาของโรงเรียน

       5.  การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน

  เป้าหมาย

       1.  ครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

       2.  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       3.  ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้

       4.  ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง

       5.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]