โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง


ประวัติโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย หัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ประธานกลุ่ม คณะครูโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง  คณะกรรมการการศึกษาและประชาชนได้มาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก โรงเรียนบ้านคำกลิ้งในระยะเปิดเรียนใหม่ ยังเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดงเค็ง  เพราะโรงเรียนเดิมสถานที่ไม่เพียงพอ  ระยะทางไปมาลำบาก เด็กนักเรียนอาจเกิดอันตรายได้ เมื่อแยกเป็นโรงเรียนสาขาครั้งแรก มีนักเรียนอยู่ ๒๔๐ คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีครูทำการ ๒ คน ครูไม่ครบชั้นเรียน  การบริหารภายในสถานศึกษายังลำบาก และอยู่ในความรับผิดชอบของครูใหญ่ โรงเรียนบ้านดงเค็ง  มีอาคารเรียนขนาด ๘ x ๑๖ เมตร บรรจุนักเรียน ๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการเลย อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ชาวบ้านคำกลิ้งได้ร่วมมือร่วมแรงกัน บริจาคสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีกเป็น ๔ ห้องเรียน ส่วนครุภัณฑ์ของครู - นักเรียน ได้มาจาก โรงเรียนบ้านดงเค็ง ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนได้มาจากประชาชนบริจาคเป็นพื้นที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๐๔.๕ ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จดที่สาธารณะ
ทิศใต้ จดที่สาธารณะ(หนองทา)
ทิศตะวันออก จดถนนในหมู่บ้าน
ทิศตะวันตก จดถนนในหมู่บ้าน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-29 19:47:00 น.

นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง

นางรานี พันธ์ุพรหม
นางศิริธร เชาวน์ชื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง โทรศัพท์: 0-4234-1575 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์ โทรศัพท์: 0814858225 อีเมล์: mayanant@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ