ประวัติโรงเรียนบ้านตูม

 

สภาพทั่วไป

                        ที่ตั้ง   โรงเรียนบ้านตูม    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  2   ตำบลตูมใต้   อำเภอกุมภวาปี    จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41110

                      ประวัติ  โรงเรียนบ้านตูม    เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลตูมใต้ 1 (วัดเทพสุรินทร์)  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2465    สังกัดกรมสามัญศึกษา  ดำรงอยู่ได้  ด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดิน  จัดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  ตามแผนการศึกษาชาติ  อาศัยศาลาการเปรียญวัดเทพสุรินทร์บ้านตูมใต้  เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  มีผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  คือ นายอ่อนตา  ศรีเสถียร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                       เมื่อปี  พ.ศ.  2495   สมัยนายธำรง  วงศ์อารีย์  เป็นครูใหญ่  จึงได้ย้ายจากวัดเทพสุรินทร์มาอยู่สถานที่ปัจจุบัน   โดยการซื้อจากชาวบ้านในราคาบริจาค  จำนวน  7  ไร่  ราคา  45,000  บาท   โดยการเสียสละของครูและชุมชนร่วมกัน  และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านตูม  ปัจจุบัน  นายประยนต์   กู่แก้ว    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   ข้าราชการครูทั้งหมด 

8   คน   การศึกษาปริญญาโท  2  คน  ระดับปริญญาตรี  7  คน   นักเรียนทั้งหมด  129   คน  จัดการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับ ประถมศึกษา

                       ปี   2548   โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  9  ไร่   54  ตารางวา    มีอาคารเรียน  3  หลัง  จำนวน  19  ห้อง  จัดเป็นห้องเรียน   8   ห้อง   ห้องพิเศษ  11  ห้อง     ห้องน้ำ  2  หลัง   14   ที่

                        เมื่อวันที่   5    ตุลาคม   2548    โรงเรียนได้รับงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อนศิลปิน  ไทยทีวีสีช่อง 3   มาจัดสร้างอาคารเพื่อนศิลปิน 1  ไทยทีวีสีช่อง  3   งบประมาณ    1,272,418   บาท   มอบให้โรงเรียนบ้านตูม  เมื่อวันที่    22  มกราคม   2549      ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเพิ่ม  1  หลัง  ใช้เป็นห้องสมุด      และที่ประชุมสัมมนา

                        ในปี  พ.ศ.  2551   โรงเรียนได้รับบริจาค  ที่ นา  จำนวน  3  ไร่   2  งาน   18  ตารางวา   จาก หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน  วัดป่าบ้านตาด      มูลค่า     300,000   บาท

                        ในปี  พ.ศ.  2552   โรงเรียนได้รับบริจาคการทำรั้ว จาก นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  มูลค่า   100,000   บาท   

                       พื้นที่และประชากร  โรงเรียนบ้านตูมมีหมู่บ้านในเขตบริการ  4   หมู่บ้าน   ประกอบด้วย  

บ้านไผ่    บ้านตูมกลาง  หมู่ 2  บ้านตูมใต้  หมู่  และบ้านตูมเหนือ  หมู่ 4   มีครัวเรือนประมาณ  640  ครัวเรือน  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านตูม ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2   ประมาณ  5  กิโลเมตร  ถึงตัวเมืองอุดรธานี   42   กิโลเมตร  และมีระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร   515  กิโลเมตร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-21 21:25:52 น.

นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูม

นางจารุวรรณ กองเพชร
นางนงนุช เนตรภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตูม โทรศัพท์: 0810518182 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา ปัญญาใส โทรศัพท์: 0878548720 อีเมล์: bonamana78@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ