โรงเรียนบ้านโนนหอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนหอม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                    โรงเรียนบ้านโนนหอม  ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๐๔  มีนายนเรศวร  ห้วยทราย 

เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนเข้าเรียน ๘๐  คน  ตั้งอยู่บ้านโนนหอม หมู่  ๕ ตำบลอ้อมกอ 

อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนหอม หมู่  ๕ และ

บ้านเดชอุดม  หมู่  ๘  ตำบลอ้อมกอ  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

               ปี  ๒๕๔๐  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก

ในวัยการศึกษาภาคบังคับ

               ปี  ๒๕๔๔   ได้เข้าโครงการโรงเรียนแกนนำเปิดสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

               ปัจจุบันเปิดทำการสอน ๓ ระดับ ตั้งแต่ ปฐมวัย  ประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนบ้านโนนหอมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีครูและบุคลากร  จำนวน  ๑๘  คน 

แยกเป็นชาย ๙  คน  เป็นหญิง   ๙  คน  มีนักเรียน  ๒๔๗  คน  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๓  ไร่  ๒ งาน  ๒๓  ตารางวา  

มีอาคารเรียน  ๔  หลัง  อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง  หอประชุม   ๑  หลัง   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง    ห้องศิลปะ  ๑  ห้อง   อาคารห้องสมุด   ๑  หลัง    สระน้ำ     ๒   แห่ง    สนามฟุตบอล   สนามบาสเกตบอล   สนามวอลเล่ย์บอล   สนามตะกร้อ  อย่างละ  ๑  สนาม 

               โรงเรียนบ้านโนนหอม  ได้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากคณะครู  ผู้ปกครองและใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จากชุมชนและองค์กรเครือข่าย 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  อาคารสถานที่  ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีผลการพัฒนาที่ความก้าวหน้าทั้งด้านสภาพแวดล้อม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เป็นที่พึงพอใจแก่ชุมชน  ผู้ปกครอง 

มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของโรงเรียน  อยู่ลำดับที่   ของกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปี  ๒๕๕๐  ปัจจุบันมี นายวัฒนะ  ภูมิวัฒนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 19:56:30 น.

นายเด่นอุดม มังษาอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนหอม

นางราตรี ดงสันนิวาส
นางสาวพัชรี ลำพองพวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี ลำพองพวง โทรศัพท์: 0981493502 อีเมล์: patlam@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]