• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  ๒.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและเข้าใจค่านิยม ๑๒ ประการ

  ๓.      พัฒนาครูให้มีเป็นครูมืออาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

  ๔.      พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์การคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

   

                                      เป้าประสงค์

  ๑.      นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

  ๒.      นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  ๓.      นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยม ๑๒ ประการ

  ๔.      บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่นเน้นผลสัมฤทธิ์

  ๕.      สถานศึกษามีประสิทธิภาพเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนการศึกษาสู่สากล

  สถานศึกษาบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 23:51:31 น.

โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042257105 อีเมล์: 1041680888@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วชิระ ภูมิเลิศ โทรศัพท์: 0855619860 อีเมล์: wachira.p@obec.moe.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]