โรงเรียนบ้านโคกงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียน เป็นคนดี สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

        ระเบียบวินัยและดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  2.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์

        ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

     3.  สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

        และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

  4.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชนปรากฏภาพลักษณ์  ร่มรื่น สะอาด

        และปลอดภัย

   

  เป้าหมายประสงค์  (Goal)

                                       1.  เพื่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                                       2.  เพื่อนักเรียนและความพึงพอใจของชุมชน

                                       3.  เพื่อผลผลิตหลักเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านโคกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042078076 อีเมล์: supreeneetomtam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีสุทิน ทองปั้น โทรศัพท์: 0899405969 อีเมล์: suthin.2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]