โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (mission)

                ๑. จัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

                  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย

                  ๓. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการศึกษา

                  ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๕.พัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการคิดทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

                  ๖. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และเรียนรู้แบบโครงงาน

                  ๗. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและมีส่วนร่วมจัดการศึกษา                                                                    

            ค่านิยม

               องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

  เป้าประสงค์

               ๑. เด็กวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียนครบทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

               ๒. นักเรียนทุกคนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑

               ๓. บุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตามวิชาชีพ

               ๔. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนการสอน

               ๕. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนพันธกิจ (mission)

                ๑. จัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

                  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย

                  ๓. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการศึกษา

                  ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๕.พัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการคิดทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

                  ๖. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และเรียนรู้แบบโครงงาน

                  ๗. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและมีส่วนร่วมจัดการศึกษา                                                                         

       ค่านิยม

               องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

  เป้าประสงค์

          ๕. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนพันธกิจ (mission)

                ๑. จัดการศึกษาให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร

                  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย

                  ๓. จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการศึกษา

                  ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  ๕.พัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการคิดทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

                  ๖. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และเรียนรู้แบบโครงงาน

                  ๗. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและมีส่วนร่วมจัดการศึกษา   ค่านิยม

               องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042884070 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงนุช แก้วไชยะ โทรศัพท์: 088-5606667 อีเมล์: nongnuj.kchaiya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]