โรงเรียนบ้านห้วยตาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (vision)

               โรงเรียนบ้านห้วยตาดจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้  โดยนำสื่อเทคโนโลยี มาสนับสนุนผู้เรียน ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้เรียนเต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนขามามีส่วนร่วมวิสัยทัศน์ (vision)

     ปรัชญา

        “  คนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้  ”

                                 

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                  นำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นผีตาโขนมาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042884070 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนงนุช แก้วไชยะ โทรศัพท์: 088-5606667 อีเมล์: nongnuj.kchaiya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]