โรงเรียนบ้านนาลานข้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านนาลานข้าว ตั้งอยู่กลางหุบเขา  มีภูเขาล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน มีระยะทางห่างจากจังหวัดเลย  ๙๑ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนประกอบอาชีพทำไร่  มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

            โรงเรียนบ้านนาลานข้าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ป. ๖  จำนวน  ๓๒  คน  จำนวน  ๖  ชั้น

  เรียน  มีห้องเรียน  ๓  ห้องเรียน มีข้าราชการครู  ๓ จึงจัดการเรียนการสอนคละชั้นแบ่งเป็นห้องละ ๑ ช่วงชั้น  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นกลุ่มสาระภาษา

  ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในช่วงชั้นที่ ๑  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดคำนวณ สามารถศึกษาค้นคว้าทำให้กลุ่มสาระอื่นๆมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ รักษาสมบัติของส่วนรวม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีมาก สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                                                    

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาลานข้าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  รวม  ๖  ห้องเรียน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 0872153484 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรนิภา ศรีแสง โทรศัพท์: 0800877085 อีเมล์: pornnipa.ss2532@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]