โรงเรียนบ้านหัวฝาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหัวฝาย

            โรงเรียนบ้านหัวฝายตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๑๖  ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนบ้านหนองสนุ่น  จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  อาคารเรียนเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีนายสมคิด  โสประดิษฐ  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้าง  มีขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  และทางราชการได้แต่งตั้ง  นายประสิทธิ์  สุภามา  มารักษาราชการแทนครูใหญ่ชั่วคราว

            ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายชนะ  โสประดิษฐ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และแต่งตั้งนายพีระพล  สิงห์สถิตย์  มาดำรงตำแหน่งครูสายผู้สอนสอนแทน  นายประสิทธิ์  สุภามา  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสูบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  และได้แต่งตั้งนางสุจรรยา  พรหมรักษามาดำรงตำแหน่งอีก  ๑  ตำแหน่ง

            ในปี  พ.ศ.๒๕๑๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ซ.  ขนาด  ๓  ห้องเรียน  งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๑๗  บนเนื้อที่ของโรงเรียน  ๒๖  ไร่  -งาน  ๒๐  ตารางวา

            ในปี  พ.ศ.๒๕๒๐  ทางราชการได้สร้างบ้านพักครูแบบใต้ถุนสูง  ๑  หลัง

            ในปี  พ.ศ.๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  ๑  หลัง  ๒  ที่นั่ง  และทางราชการได้แต่งตั้งให้

  นายประมวล  มิตรมาต  และนางบำเพ็ญ  มีบุญ  มาดำรงตำแหน่ง  และได้ย้ายนายพีระพล  สิงห์สถิตย์

  และนางสุจรรยา  พรหมรักษา และในปีนี้ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายประมวล  มิตรมาต

            ในปี  พ.ศ.๒๕๒๓  ทางราชการได้รับคำสั่งแต่งตั้งนางวิลาวัลย์  แก้วทะ  นางสาวนบน้อม  รามศิริ  นายเอนก  ทองเพชร  นางสาวสลิ้ง  ก้อมมะณี  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

            ในปี  พ.ศ.๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. ๒๐๒/๒๖  กว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๓๒  เมตร  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท  และในปี พ.ศ.๒๕๒๕ นี้  นายชนะ  โสประดิษฐ  ครูใหญ่ได้เกษียณอายุราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุทธิชัย  ธัญญะอุดม  นายไพศาล  ธนะสูตร  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  และทางราชการได้ย้าย  นายเอนก  ทองเพชร  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น

            ในปี  พ.ศ.๒๕๒๖  นายสมาน  ศรีวิชา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และทางราชการได้ย้าย

  นางวิลาวัลย์  แก้วทะ  และในปีนี้ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำ  ฝ.๓๓

            ในปีการศึกษา  ๒๕๒๗  ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กอีก  ๑  ห้องเรียน

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๘  นายสมาน  ศรีวิชา  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านห้วยตาด  ทางราชการได้ย้ายนายบุญนอง  อินตะ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ทางราชการได้ย้ายนางสาวนบน้อม  รามศิริ  และนายวีรวัฒน์  มีบุญ  ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๒๘  นายบุญนอง  อินตะ  ได้ลาออกจากราชการ

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๐  นายบุญธรรม  ราศี  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และทางราชการได้แต่งตั้ง

  นายสมยศ  มชะศรี  และนางสาวมณีรัตน์  กาญจนรางกูร  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๑  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นางสาวเพ็ญแข  พรหมดีและนายเฉลิมชัย  อันทะสายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  และได้ย้ายนายวีรวัฒน์  มีบุญ  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านชั่งสี่

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครูกันดาร  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท

            ในปี  พ.ศ.๒๕๓๖  ทางราชการได้แต่งตั้งนายภูวนันท์  อันทะสาย  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  และย้ายนางสาวเพ็ญแข  พรหมดีและนางสาวมณีรัตน์  กาญจนรางกูร  ไปที่  สปจ. เพชรบูรณ์

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณจากวิทยุการบินแห่งประเทศไทยสร้างอาคารเด็กเล็ก  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท

            ในปี พ.ศ.๒๕๔๐  คณะครู ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมบริจาคสร้างส้วมจำนวน  ๑  หลัง 

  ๑  ที่  เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท

            ในปี  พ.ศ.๒๕๔๑  ทางราชการได้ย้ายนายภูวนันท์  อันทะสาย  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย  และย้ายนายวิชาญ  เฮืองใสส่องไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านปากหมัน

            ในปี พ.ศ.๒๕๔๒  ทางราชการได้แต่งตั้งนางสาวอภิญญา  อุปพงษ์  มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

            ในปี  พ.ศ.๒๕๔๔  ทางราชการได้ย้ายนางสาวอภิญญา  อุปพงษ์ไปที่  สปจ.สกลนคร

            ในปี พ.ศ.๒๕๔๕  ได้รับงบประมาณจากกรมประมง  ขุดสระน้ำ  ๑  บ่อ

            ในปี  พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง  จำนวน  ๙๐,๐๐๐  บาท สร้างสนามฟุตบอล 

            ในปี  พ.ศ.๒๕๔๘  คุณไชย  ณ  ศิลวันต์  ได้บริจาคทรัพย์ยกพื้นปรับปรุงอาคารเรียน  แบบ  ป.๑ ซ  เป็นเงิน  ๓๔๑,๑๕๙  บาท  คุณพลากร  หวั่งหลี  ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  ๒  เครื่อง  พร้อมโต๊ะเก้าอี้  หนังสือเรียนเป็นเงิน  ๔๖,๐๐๐  บาท  และคุณอัญชลี  บุญทรงษีกุล  ได้บริจาคห้องน้ำห้องส้วม  ๑  หลัง  ๔  ที่  เป็นเงิน  ๖๕,๐๐๐  บาท

            ในปี  พ.ศ.๒๕๔๙  มีนายบุญธรรม  ราศี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  และมีข้าราชการครู  จำนวน  ๔  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๒  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

            ในปี  พ.ศ.๒๕๕๑  นายบุญธรรม  ราศี  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาแหลม

  และทางราชการได้ย้ายนายบพิตร  คำมูล  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายแทน

            ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนได้ยกเลิกการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๒  เหลือเพียง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และได้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)  จำนวน  ๑  คน  คือ  ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี  และได้นักการภารโรง (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)  จำนวน  ๑  คน คือ  นายบุดดี  วังคีรี

            ในปี  พ.ศ.๒๕๕๔  ว่าที่ร.ต.หญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี  ได้ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านโพนสูง 

  และได้นายศุภกร  จันทรคาต  มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการแทน

            ปัจจุบันมีนายบพิตร  คำมูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  มีข้าราชการครู  จำนวน  ๒  คน  คือ  นางสาวสลิ้ง  ก้อมมะณี  และนายสมยศ  มชะศรี เจ้าหน้าที่ ธุรการโรงเรียนคือ นางสาวเมษาวดี  ศรีคำ  และนักการภารโรง (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)  จำนวน  ๑  คน คือ  นายบุดดี  วังคีรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านหัวฝาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายบพิตร คำมูล โทรศัพท์: 0610303078 อีเมล์: Masawadi.moei@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]