โรงเรียนบ้านถ้ำพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านถ้ำพระ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7  บ้านถ้ำพระ  ตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย   รหัสไปรษณีย์  42120  ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างหุบเขา     มีขนาดพื้นที่  10  ไร่     

            โรงเรียนบ้านถ้ำพระ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2501  โดยนายสันทัด  บุญประครอง  นายอำเภอด่านซ้าย  เปิดรับนักเรียนจากสามหมู่บ้าน  คือ  บ้านถ้ำพระ  บ้านแก่วตาว  บ้านป่าสะแข  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  มีนายศรีภูมิ  นนทโคตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  เมื่อวันที่  21  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2501 

                เมื่อปี  2503  ราษฎรได้เจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก    จึงได้อพยพบ้านเรือนไปตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)  และบ้านป่าสะแข  และได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งอยู่ศูนย์กลางระหว่างหมู่บ้านทั้ง  3  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

                วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2511  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ซ  ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

                ปีงบประมาณ  2512  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การจำนวน  1  หลัง และส้วม  2  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง

               ปีงบประมาณ  2536  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  101/26     จำนวน  1  หลัง

               วันที่  27  พฤศจิกายน  2542  ได้รับงบประมาณจากกองทุนวันละบาท  ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำนวน  40,000  บาท  มาก่อสร้างอาคารที่พักครู  โรงอาหาร และบ่อเลี้ยงกบโดยใช้แรงงานของคณะกรรมการโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

               วันที่  17  พฤศจิกายน  2550  ได้ซ่อมแซมบ้านพักครู  โดยงบประมาณจากชาวบ้าน  คณะครู และใช้แรงงานจากชาวบ้านมาทำการซ่อมแซม

                 วันที่  17  มกราคม  2553  ได้รับมอบอาคารเรียนเอนกประสงค์อย่างเป็นทางการ  จากงบประมาณบริจาค  จากโครงการไออุ่นจากพี่สู่น้อง  จำนวน  265,000  บาท

                 วันที่  19  ธันวาคม  2553  ได้รับบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงรางน้ำฝน และท่อระบายน้ำ  จากคุณไชย  ณ  ศิลวันต์  จำนวน  25,000  บาท

                 วันที่  23  มีนาคม  2554 ได้รับบริจาคทรัพย์เพื่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม  จากคุณไชย  ณ  ศิลวันต์  จำนวน  20,000  บาท

                 วันที่  23  เมษายน  2554  ได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  7  ชุด       จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี จำนวน  45,000  บาท

                 วันที่ 1 เมษายน 2554 – 31  พฤษภาคม  2554  ได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน     รีสอร์ท (Resort School)   สร้างรีสอร์ท  1 หลัง  ปลูกไม้สัก  มะค่า  ยูคา ฯลฯ

                 วันที่  23  สิงหาคม  2554  ได้รับการสนับสนุนชั้นวางหนังสือไม้สัก ยาว 3 เมตร  3 ชั้น  2 ชุด  จากชุมชนบ้านถ้ำพระ  จำนวน  10,000  บาท

                 วันที่  25  ตุลาคม  2554  ได้รับการสนับสนุนแรงงานจากชาวบ้านถ้ำพระ  โดยการนำของนายทวี  ปัญญาคำ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านถ้ำพระ  จัดทำป้ายโรงเรียนโดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน  10,000  บาท

                  วันที่  16-17  กุมภาพันธ์  2555  ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านถ้ำพระ  โดยการนำของเจ้าพ่อกวน  นายถาวร  เชื้อบุญมี  จำนวน  136,199  บาท        

                 วันที่  7-20 มีนาคม  2555  ได้รับการสร้างโรงอาหารใหม่แทนอาคารเก่าที่ได้รับการรื้อถอน  จากชมรมจิตอาสา  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  60,000  บาท

                  วันที่  20 เม.ย. – 20 พ.ค. 2555  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 101/26 และซ่อมแซมบ้านพักครู  จำนวน  90,000.  บาท

                  วันที่  16 ก.ค. – ก.ย.  2555  ได้รับงบประมาณซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  (mcc type 1) จำนวน  121,500  บาท 

                  วันที่  21 ม.ค. -21  ก.พ. 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมตามโครงการการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน  จำนวน  80,000  บาท

                  วันที่  1-31  มีนาคม  2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  จำนวน  60,000  บาท

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านถ้ำพระ  เปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล  และระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ผสมผสานหลักสูตรท้องถิ่น  โรงเรียนได้ทำโครงการเกษตรแบบพึ่งตนเอง  เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์  จัดทำทุกวัน  โดยมีกลุ่มแม่บ้านอาสา  มาดำเนินการประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับประทาน  และปัจจุบัน  มี  ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  ปาปะเถ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา               อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพระ  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2553

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านถ้ำพระ  มีครูประจำการทั้งหมด  3  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวนห้องเรียน  8  ห้อง  มีนักเรียนทั้งสิ้น   37  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านถ้ำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 0951678683 อีเมล์: tumpha_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันติศักดิ์ บุญกิจ โทรศัพท์: 0863237995 อีเมล์: santisak2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]