โรงเรียนบ้านแก่วตาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
  3. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
  4. สร้างจิตสำนึกผู้เรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิใจในความเป็นไทย
  5. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

         6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านการเขียน

  7. สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

   

  8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   

  9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นครูมืออาชีพ

   

  10. ระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑามาศ พลซา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเกศราภรณ์ หาสิงทอง

 • นางบำเพ็ญ เนตรแสงศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,718
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่วตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870330 อีเมล์: katwee_loei3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุฑามาศ พลซา โทรศัพท์: 0810533480 อีเมล์: pon3234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]