โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

           1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง โดยภาครัฐ ชุมชนและ  องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            2.  พัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ในด้านการบริหารจัดการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และด้านพัฒนาชุมชนแหล่งเรียนรู้

            3.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณธรรม นำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนรู้

            4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5.   ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถ

   เป้าหมาย (GOAL)

                1 . ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพ

  2.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

                3.  สถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4

                5.  สถานศึกษาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

                6.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถ

                7.  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

                8.  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

                     1) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร้อยละ 70

                     2) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70

                     3) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ70

                     4) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 75

                     5) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 75

                     6) สาระการเรียนรู้ ศิลปะ ร้อยละ 75

                     7) สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ร้อยละ 75

                     8) สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 70

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลลิตา พรหมรักษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870187 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา พรหมรักษา โทรศัพท์: 0821024007 อีเมล์: lalitads2535@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]