โรงเรียนบ้านนาคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION )

  1.จัดการเรียนรู้  มุ่งให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   คนดี  มีปัญญาและอยู่ในสังคม  อย่างมีความสุข

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

       เหมาะสมตามวุฒิภาวะ

  3. จัดหา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  ให้ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล

   เป้าหมาย (SCHOOL   GOALS) 

  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้และเทคโนโลยี  มาใช้ในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:50 น.

โรงเรียนบ้านนาคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา โทรศัพท์: 0985398794 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]